Způsob platby Způsob platby
 • Doručení do celého světa

  Doručení do celého světa

Reklamační řád

je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Reklamační řád je platný pro výrobky zakoupené u společnosti Clarisima, s.r.o.,Na bateriích 23,162 00 Praha 6. Korespondenční a kontaktní adresa: Clarisima s.r.o., Milady Horákové 125, 272 01 Kladno, areál BRITEX .

1.) Prodávající poskytne kupujícímu informace o nakupovaném zboží, jeho účelu použití a jeho základních užitných vlastnostech. V případě použití zboží k jinému účelu, než bylo vyrobeno nebo při požadavku vyšších užitných vlastností než jsou stanoveny, nese riziko následného použití kupující.

2.) Kupující v době převzetí zboží je povinen provést množstevní a kvalitativní přejímku a posoudit, zda se nevyskytují zjevné vady zjistitelné v okamžiku převzetí zboží. V případě zjištění odchylky při přejímce uplatní kupující neprodleně reklamaci vůči prodávajícímu.

3.) V ostatních případech zjištění odchylky dodávky z množstevních nebo kvalitativních důvodů proti požadavkům specifikovaným v KS, zjistitelných po porušení originálního balení zboží, uplatní kupující neprodleně reklamaci písemnou formou vůči prodávajícímu.

4.) Reklamační požadavek musí obsahovat :
- specifikaci vadné dodávky = druh, objednací kód, číslo faktury
- popis druhu vady ve zboží
- určení rozsahu vady popř. reklamovaný výrobek s vadou
- kupující zároveň uplatní nárok z vad v souladu s platnými právními předpisy (obch.zákoník) ( V případě že zasíláte reklamaci balíkem, prosíme o jeho označení „Reklamace“).

5.) Kupující je povinen poskytnout reklamované výrobky pro účel posouzení a fyzické kontroly reklamace prodávajícím, nejdéle však po dobu jednoho měsíce od uplatnění písemného reklamačního nároku nebo zašle reklamovaný výrobek včetně požadované dokumentace na výše uvedenou adresu.

6.) Prodávající se vyjádří k reklamaci ve lhůtě do jednoho měsíce od uplatnění reklamačního nároku.

7.) Prodávající na základě posouzení a uznání reklamace provede výměnu za bezvadné zboží nebo opravu, nebo kupující obdrží přiměřenou slevu zceny, anebo se obě strany dohodnou na jiném řešení.

8.) Prodávajícím budou vyřizovány reklamace uplatněné podle bodu 4.) nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím v případě výskytu vad.

9.) Zboží rozbité při přepravě je nutné reklamovat ihned po doručení u přepravce! Poničený balík při přepravě reklamujte rovnou při dodání poštovnímu doručovateli nebo doručovateli PPL. Výrobky rozbité při přepravě vyfotografujte v průběhu rozbalování a zašlete nám fotografie jako podklad pro reklamaci.

Ostatní ujednání:

 • Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle § 619 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.
 • Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží
 • Vrácení zboží je považováno za jednostranné odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je 30 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy.
 • K vrácenému zboží připojte také kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokažte zakoupení zboží u naší společnosti.
 • Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy zákazník, v případě uznané reklamace bude zákazníkovi kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši.
 • O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.
 • O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který Vám zašleme na Vámi udanou emailovou adresu.