Způsob platby Způsob platby
  • Doručení do celého světa

    Doručení do celého světa

Obchodní podmínky

 

Zde můžete zhlédnout obchodní podmínky společnosti Clarisima, s.r.o., se sídlem Na bateriích 23/475, 162 00 Praha 6, IČ: 27160122,  DIČ CZ27160122 ,společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 100867, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenevyrobky.cz . Korespondenční a kontaktní adresa: Argentinská 516/40, 170 00 Praha 7, areál LESS MESS

§ 1

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud nejsou smluvní vztahy upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) pro případ spotřebitele. Nebo v případě podnikatelů se neupravené vztahy řídí Obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.).

§ 2

Podáním objednávky souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami. Rovněž také stvrzujete seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny Vámi podané objednávky jsou závazné.

§ 3

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce.

§ 4

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

§ 5

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. V případě, že si výměnu zboží přeje kupující, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující.

§ 6

Kupující má dle platného Občanského zákoníku právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční prostředky  nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží,které kupující vrací,musí zabezpečit tak,aby nedošlo při přepravě k poškození. Náklady na dopravu hradí kupující.

§ 7

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání. Daňový doklad je součástí zásilky.

§ 8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

§ 9

Dle § 616 občanského zákoníku v pozdějších znění, máte možnost uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

  • 1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
  • 2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
  • 3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  • 4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLU OSOBÁM MLADŠÍM 18-TI LET

Ochrana osobních údajů:

§ 1

Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního číšla a emailové adresy) do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Změna osobních údajů je možná v nastavení účtu,elektronickou formou na email: info@crystal-clarisima.cz  nebo písemně na adresu Clarisima s.r.o. , Moskevská 1842, 272 04 Kladno.

§ 2

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou na adresu Clarisima, s.r.o., U větrníku 2034/3, 162 00 Praha 6 nebo elektronickou formou na e-mail:info@crystal-clarisima.cz a prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.